Naruszenie praw autorskich – Przykłady

Naruszenie praw autorskich przykłady. Czy wiesz jakie są przykładowe naruszenia praw autorskich? W dzisiejszym wpisie chciałbym pokazać tobie jakie są przykładowe naruszenia praw autorskich oraz jakie konsekwencje można ponieść za ich naruszenie. Zapraszam!

Spis treści

Jakie są główne rodzaje naruszenia praw autorskich?

Naruszenie praw autorskich przykłady. czy wiesz jakie są najczęstsze naruszenia praw autorskich? i Czym wgl. jest naruszenie praw autorskich. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nadaje pewnej grupie osób prawa. Jednym z głównych czynników sprawiających taki stan rzeczy jest to, że osoby te stworzyły tzw. utwór. Można wyróżnić dwie główne grupy praw autorskich. Osobiste prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie. Każda z tych grup posiada swoje przywileje. Naruszenie tego przywileju jest właśnie naruszeniem praw autorskich. 

Dla przykładu. Jako twórca posiadasz osobiste praw autorskie polegające na prawie do podpisywania się pod swoim utworem. Jeśli ktoś podpisze się swoim imieniem i nazwiskiem pod twoim utworem to naruszył twoje osobiste prawa autorskie. 

Nie ma zamkniętego katalogu rodzajów naruszeń. Są one związane z prawami wynikającymi z ustawy, jednak mogą one przybierać różną formę. 

W przypadku przykładowych naruszeń majątkowych praw autorskich zacznijmy może od końca, tj. od roszczeń. Kwestia ta została omówiona w art. 79. prawa autorskiego. Zgodnie z tą normą w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych masz prawo do: 

  1. zaniechania naruszania;
  2. usunięcia skutków naruszenia;
  3. naprawienia wyrządzonej szkody albo na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;(z tym ostrożnie 😉 )
  4. wydania uzyskanych korzyści.

 

Całkiem szerokie pole do manewru. 

Typowym naruszeniem majątkowych praw autorskich będzie wykorzystywanie cudzego utworu. Jeżeli zaczerpnąłeś cudzą grafikę z internetu i wykorzystałeś bez zgody twórcy na swoich produktach(np. koszulkach), to jest to typowe naruszenie majątkowych praw autorskich. W takim przypadku autor może żądać odszkodowania za wykorzystanie cudzego utworu, wnosić o zaprzestanie dalszej sprzedaży, zniszczenia wytworzonych produktów oraz np dochodzenia kwoty z tytułu zysków, jakie poniósł naruszyciel. 

 

Innym typowym naruszeniem majątkowych praw autorskich jest rozpowszechnianie cudzego filmu na torrentach lub też platformach do strumieniowania wideo typu youtube. Co ważne, nie każde pobranie cudzego utworu jest naruszeniem praw autorskich. Jeżeli pobierasz film i oglądasz go w swoim domowym zaciszu to przyjmuje się, że jest to dozwolony osobisty użytek. W przypadku torrentów nie możemy przyjąć tego samego, ponieważ sieć ta cechuje się tym, że osoba pobierająca film równocześnie udostępnia go innym użytkownikom.

Uważajcie na sieć torrent, ponieważ bardzo łatwo można mieć na karku organy ścigania.  

Naruszenie osobistych praw autorskich

Osobiste prawa autorskie maja odrobine inny charakter niż majątkowe prawa autorskie. Te drugie skupiając się na sferze finansowej, mając na celu zabezpieczenie prawa twórcy do zarabiania na swoim dziele. W przypadku osobistych praw autorskich chodzi raczej o sferę emocjonalną do utworu. Chroni się w niej takie elementy jak prawo do autorstwa, czy też pierwszego rozpowszechnienia. Nieśmiało można przyjąć, że majątkowe prawa autorskie chronią sferę finansową autora, a osobiste prawa majątkowe chronią pozostałe elementy związane z autorstwem. 

Przykładowe naruszenia osobistych praw autorskich zostały omówione w art. 16 prawa autorskiego. Pozwolę sobie przytoczyć cały artykuł:

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

1) autorstwa utworu;
 
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
 
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
 
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
 
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Przykładem naruszenia tych praw jest plagiat, czyli przypisywanie sobie cudzego utworu lub też wprowadzanie osoby w błąd co do autorstwa. Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale plagiat to jest przestępstwo! 

Innym naruszeniem może być natomiast prawo do nienaruszalności utworu. Jest to bardzo częste naruszenie, o którym mało osób zdaje sobie sprawę. Jeżeli skorzystałeś z usług grafika, a następnie bez zgody przerabiałeś tę grafię według własnych preferencji, to jest duże prawdopodobieństwo, że naruszyłeś osobiste prawa autorskie. Oczywiście nie oznacza to, że nie ma możliwości przerabiania cudzego utworu. Konieczne jest jednak uzyskanie takiej zgody